تبلیغات
اشعار آئینی شاعران اهل بیت عصمت و طهارت - شعر حدیث کسا
 
سه شنبه 23 شهریور 1389 :: نویسنده : محمدعلی صنیعی
  

شعر کامل و زیبائی از شرح حدیث کسا

این اشعار در قطع A5 بوده و خیلی راحت قابل پرینت و صحافی است

شعر حدیث شریف کساء علامه بلخی(ره)

بند یک

باز زد  بر  سرم  دگر  سودا            شد دلم پر ز شورش و غوغا

بـــه  تقاضای  الجنون   فنون            شد جنونِ دگر به من پیدا

عقل  حشمت  مقام  را  دیدم           لنگ لنگان روان سوی صحرا

گفتم  ای  حاکم  نظام  وجود            می نشاید تو را در این بیدا

از چه گشتی به کسوت مجنون         مگرت   برده   طرۀ    لیلا

گفت رو ، رو که من تهی دستم        عشق زد بر بساط من یغما

گفتمش ای خرد ز عشق منال           که بود عشق مقصد اقصی

گر   فروغ   تجلی اش    نبود           نیستی   غیر  دیدۀ   اعما

هر کجا  دیدیش  ز شوق  بگو          ذکر  سبحان  ربی  الاعلی

گفتمش این و بردمش با عزم           تا  بدرگاه  عشق   راهنما

گفتم ای شعله ات جهان افروز         عقل  باشد  تو  را  کینه گدا

بار فرمان همی کشد بر دوش          آنچه   دانی   صلاح  او  فرما

به شکر خنده گفت:هان ای عقل       اولا   نویش    بایدت    صهبا

چون شدی بیخبر ز هستی و هم        برفکن خویش را در این دریا

چیست  دریا  ولای  احمد و آل         غوطه زن تا شوی ز اهل صفا

هم  بود  بحر، هم  بود  کشتی          منجی   نوح   خمسة   النجبا

چون   گرفتار   حادثات   شدی         یاد  کن  قصۀ  حدیث   کساء

آن  حدیث  مبارکی  که  شدند           احمد  و  اهلِ  بیت  زیر  عبا

این بفرمود عشق،پس من و عقل      بر   گرفتیم   از  کَفَش   مینا

نوش  کردیم  جام  و این مطلب         می شنیدیم از همه اعضاء :

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا
بقیه در ادامه مطلب        

بند دو

 

بعد  حمد  خدا  و  نعت رسول           بشنو  این  حدیث  را  ز بتول

از    بیان   شیفتۀ      محشر           هست در منتخب چنین منقول

که   به   یوم   سعید  از ایام            پدرم   طبق   عادت   معمول

بدر   حجره ام   ز  راه   کرم           منبع   لطف   حق نمود نزول

ز قدومش  به  خویش  بالیدم           وَ  لَقَد  جاءَ    غایَةَ  المَسؤل

دیدن    چهرۀ    مبارک    او           هست  بر  من نهایة المأمول

گفت کای مقصد از نبوت  من           گشتم امروز من ز ضعف ملول

گفتمش  بر  خدا  اعاذه   کنم          عود  صحت  بدو  کنم   موکول

دور  باد  از تو علت و اسقام          ای تو علت، جهان همه معلول

گرد   راهت   بدردها  درمان          معجزات   لبت   شفای   عقول

به   طفیل  تو  رحمت   منعم           گشته  بر  جمله ماسوا مبذول

باز  فرمود  کای تو کوثر من          آن یمانی کساء ، نمای وصول

زود  رفتم  پی  کساء   کردم           لطف  امرش  به  افتخار قبول

پس بیاوردم  آن کساء یعنی           پردۀ    سر    کاینات    شمول

جسم پیچیدمش  و لیک نمود          روح امکان در آن حجاب حلول

حق از آن چهره در تجلی بود         به  تماشای  آن  شدم مشغول

نور خورشید با فروغ رخش          در  پس   پردۀ  غمام    خجول

به مه بدر گر چه شد تشبیه           لیک  با   معنی  دوام  و  افول

از  محمّد  ظهور  نام   احد           حاصل   بنده  و  خدا   محصول

به تماشای چهره اش کردم           دیده  از  سرمه  رای  مکحول

آنچه شد دیده کی توان گفتن          ما  اَری   کُل  من  راه   یَقُول

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر کساء که  بود خدا

 

بند سه

بر نشد غیر ساعتی ز زمین         که  خرامان  رسید سرو چمن

نور  چشمان  و  میوۀ  قلبم          مظهر  محسن  آن امام حسن

گفت ای مادرم سلامٌ علیک          به جوابش گرفت علیک از من

گفت بوی رسد مرا به مشام        اطیب و اطهر از بهشت  عدن

آید   از   خانۀ   نبوتِ    ما          بوی   توحید   قادر    ذوالمن

گوییا جد پاک من اینجا است        راز  دار  رموز  سر  و  علن

گفتمش جدِّ تو است زیرِ کساء       خوب  فهمیدی  مرحبا  احسن

پس شتابان دوید سوی کساء       غنچۀ   گُل   رسید   تا    گُلبن

اشتیاق  سلام  و  راز و نیاز       رشک  موسی  و  وادی  ایمن

گفت پیغمبرش که بر تو سلام      ای    مرا   نور   دیدۀ   روشن

گفت آنگه حسن که  مشتاقم        اذن  ده  در  جوار  تو   خفتن

گفت جدَّش که ای سلالۀ من        خویشتن را به سینه ام افگن

جذب حب الوطن کشاند تو را       ای که آغوش من تو راست وطن

خود قرین محن شوی و کنی       پاک از روی شرع گرد محن

ز دخول حسن چو فاطمه گفت      مادحش  باز  کرد  باز   دهن

نو عروس ادب به جلوۀ طبع        داد  بار  دگر  به  طره  شکن

حُسنِ یکتایی حَسُن بود حُسن      ز  دوییت  نماند   جای   سخن

بر سر صدر و قلب مصطفوی      جز   خدای احد  که را مسکن

کنز مخفی پس از ظهور نخست     شد  ز  فرط ظهور در مکمن

هر چه و هر که بود زیر کساء     غیر این نکته کی توان گفتن

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا

 

 


بند چهار

بیش از ساعتی نرفت از  بین       ما   تمنیت   جاء    بالقدمین

منبع   فیض  و مظهر احسان       تشنه لب ، کُشته بر لب نهرین

داد   بر  من  سلامی  و گفتم        علیک ای مرا تو نور دو عین

گفت  بویی  نمودم  استشمام        که بدین حجره داده زینت و زین

اندر  این  خانه   گوییا  باشد        بوی    جدَّم   خلاصۀ   کونین

گفتم ای میوۀ دلم این جاست        جدِّ   پاک   تو   سید الحرمین

کان تحت الکساء خیر وری         والحسن ها هُما  هُما  الاثنین

رفت سوی کساءو کرد سلام        حجت   الله   مفخر    الابوین

داد جدَّش جواب کای تو مرا         مهجة  القلب  و قرة  العینین

گفت  آیا  دهی  مرا  رخصت        به کساءای تو هادی النجدین

یافت چون اذن،رفت سوی کساء    علوی خوی و احمدی نسبین

گوییا سوی اصل کرد رجوع        بود  زان  بحر  درة  الصدفین

بحر  حلم  و شجاعت  نبوی         به کساء گشت مجمع البحرین

چون بدین جا رسید نقل کساء      مادحش را شگفته شد شفتین

حسن واحد چرا شود حسنین       تا  که  توحید  را  بود  سندین

من ندانم که بر وجوب وجود       سبب    واحدند    یا    سببین

یک سخن درس وحدتم شدوبس    که حسین ازمن است ومن ازحسین

یا حسین چشم دلِ خدا به تودید      کور گوید همی که این  فاین

قلب موسی هوای طورتوکرد        شد خطابش که فاخلع النعلین

واجب الحرمتی از آن که تویی      مصطفی   را  مراد  از ثقلین

الغرض نزدحق شناس یکی است     احد فرد  و احمد  و سبطین

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا

 

بند پنج

قرب یک ساعتی گذشت زمان         سِرِّ یزدان به حجره گشت عیان

ابن   عمم  علی   عالی   قدر         آن   که   حُبش   حقیقت  ایمان

داد بر من سلام و بعد جواب          گشت   جویا   تجلی      سبحان

قالَ    اِنّی    اَشَمَّ      رایِحَةَ           کاَخی   یا    حَبیبَةَ     الرَّحمان

گفتمش ها  هُوَ  بِتَحتِ کساء          مع  ابنیک   لؤلؤ   و    مرجان

رفت سوی کساء و کرد سلام         شد   جوابش  ز مقتدای  جهان

گفت خواهم که اهل پرده شویم        هست   آیا   اجازۀ      فرمان

گفت باز آ که  پرده دار تویی          ای تو مقصود حق ز سِرِّ نهان

رفت   در  پردۀ  کساء   حیدر         با  دو  فرزند  و  فخر عالمیان

مادحش چون بدین زمینه رسید       مطلع  دیگرش    گشود  بیان

یا علی ای به ذات تو عرفان         هست بیرون  ز حیطۀ  امکان

علت  کسوت   وجود    تویی         فاعل    فعل    علم     القرآن

هست را هسته با تو نقطۀ با         وحدتت  را  بود  همین  تبیان

من   رانی    فقد     رالحقت          بر همین  راز قاطع  البرهان

گاه در غیبی و گهی به ظهور        زان سبب ماسوی تو را حیران

سیر احمد به لامکان پی تو است     دید اما به کس نگفت نشان

تو چه دیدی که لو کشف گفتی       خود به خود کردۀ عجب ایقان

عقل شد در ره وجوب تو صرف     گاه یقین و گهی به شک و گمان

با محمَّد(ص) به طی لسان چو شدی    لی معه الله داشت طی لسان

آخر از عقل و عشق و فوق سماء    مشترک گشت این چنین اعلان

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا

 

 

 

 

 


بند ششپس  به  فرمود  عصمت   کبری        ام سبطین  و   زهرۀ  زهرا

به  یمانی  کساء  شدم   نزدیک         به  پدر  کردمی  سلام   ادا

داد بر من ز روی   لطف جواب         میر   بطحا  و   سید   طاها

گفتم    آیا   مرا   اجازه   دهی          که در این جایگاه کنم ماوا

گفت   ای   دختر   حمیدۀ   من          زود  اندر   کساء در آ و بیا

پس شدم  داخل  کساء  و شدم          شاد و خرم ز فیض قرب لقا

گوییا  رفت  در  مقام   نخست          گوهر  فوق   تاج  کر  منا

بود  آغوش  مصطفی  صدفش         در  صدف رفت  دُرَّة البیضا

ز  ورودش  به  یُمنِ  طالع نو         مادحش شد دوباره مدح سرا

ای وجود از اراده ات  احیاء          عدم ز  معجز تو  کرده  حیا

کرد از حُسنِ لایزالِ تو شرم          آنچه سر بر نزد ز جیب قضا

به توچون تکیه داشت ردوقبول      زان  سبب  باز  ماند باب بدا

اول  و  آخرت  نشد   معلوم           عالمی  غرق  اندر این معنا

ماسوای ذره و تو خور ورنه          تو   کجا   و  دریچۀ     دنیا

اصل هستی تویی دگرها فرع         اصلها  ثابت  تو راست  ثنا

تا   کند   جلوه  گوهر    یکتا          تو و حیدر  از آن  شدید دوتا

بود از قدر و عزت تو  سخن          آنچه  شد  گفته  سرما  اوحی

تا تو را  خاک  آستان  بوسد          از   مقام   دنی   دنی    فدنی

زنگ رخسارۀ  بلال  تو  کرد          از    فروغ    بهشت  استغنا

مظهر  فاطر  و حجاب  کساء         هست این گفته ام بجا چه بجا

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا

 

 


بند هفتاین   چنین  گفت  دخت  پیغمبر       به کساء چون همه شدیم اندر

گفت      پروردگار     عالمیان        به    تمام   ملایکان     یکسر

کای   سمواتیان   من   خبری        گویم   و  جملگی  شوید  خبر

که   نکردم  بنای  این  افلاک        نه بنای زمین و شمس و  قمر

ننمودم   وجود   بحر    روان         نه    قرار   سفینه    و   لنگر

نه  تماشای چرخ و سیر فلک        مگر از بهر  عشق  پنج  نفر

خفته آن پنج تن به زیر کساء        همه    اندر   کنار     یکدیگر

از   میان   تمام   خیل  ملک         خاص  جبرییل گفت  کای داور

تا  بدانیم  ای  خدای    جلیل          نام  این  پنج چیست  واضحتر

به    جواب   سوال   جبرییل         این  چنین   گفت  خالق  اکبر

نام جویی بدان که فاطمه است       در کساء  خفته  با  جناب پدر

گفت  بار  دگر که فاطمه است       با دو فرزند خویش و با شوهر

زین معما  که  نام  فاطمه  را        کرد  تکرار  ربِّ  جن  و  بشر

شعله های جنون ز رو زن طبع      زد  به دامان  عقل  باز شرر

رو ، رو عقل  یا  بُکُن   باور         بی  تامل  مرا  مخوان   کافر

سرو     لم    قداست    زهرا         یا  شد اندر کلام  حق  مضمر

احمد  و  حیدر  و  دگرها  کل        شاخه وفرع ،اوست اصل شجر

اصل مصدر  بود  ولیکن  او         مصدرِ    کایینات   را    مصدر

نشنیدی  ز   خواجۀ    لولاک        فاطمه   بر   پدر   بود    مادر

حاصل از بدو تا  به آخرحشر        محفلش را چو دودی از مجمر

مقصدازمجمع کساء هم اواست      تا  شود   گفتۀ  واضح  اظهر

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا


بند هشت

بر  ملایک  چو  کردگار  معین        کرد اسماء و وصف شان  تعیین

بر  در  کبریا  به  عجز  و نیاز        گفت      آنگاه جبرییل      امین

که  خدایا  مرا  دهی    رخصت       تا روم  این   زمان بسوی زمین

خویش را بر کساء کنم نزدیک       که  بر آن پنج تن شوم  ششمین

یعنی  از   صبغۀ   خُم    توحید       شــهپـــری     شــود     رنگیــن

اذن  دادش  خدا  ز لطف عمیم       که تو را  باد  مزد خدمت    این

لیک  چون می روی نشانی بر        از ره لامکان  بسوی   مکیـــن

کرد   در  حال   جبرییل  هبوط        سود بر  خاک  باب  وحی  جبین

گرچه ظاهر هبوط  لیک صعود       بود   بر   قبــلگاه   اهل   یقیــن

پس  ز روی خلوص کرد سلام        گفت آنگـــه بــه   سیـــد یاسیـن

می فرستــــد خـدا سلام تــو را        گفــــت اکنون  به خیـل کروبیـن

کــه قسم بر جــلال و عزت من        ننـمودم بنـــای عـــرش   بریــن

نه وجود فلک نه  شمس و قمر       نه قرار سماء نه ما و نه  طین

نه روان گشته بحر و کشتی و نه     خَلَقَ و ایحاد ما  بِهِ  الاَرَضیــن

مگر از بـهر پنــج یعنــی شـــما        ای تو بر کـون عــلت  تکویــن

هــم مرا اذن داده تا کـــه شوم         با شما  در کسـاء بــه   عاییـن

از تو هــم هســت رخصتــی آیا        ای تــو بر خاتم  حیات    نگیــن

گفت آری تـو راست اذن دخول         ای تو  ما  را مصــاحب  دیرین

رفــــت و بنــمود آیـــۀ تطهیـــر          از خطـــابات کبریـــا   تلقیــــن

مقصـد از طـــهر آیـــۀ تطهیـــر           هست تفسیــر اهل  راز چنین

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا

 

 

 


بند نه

آن زمــان هادی و امــام امــم           مرتضـــی حاکم و جود  وعدم

با حبیب خـــدا رسول مجــیــــد           گفت کای مفخــــــر بنــــی آدم

باز فــرمای بــهر ما خبـــــری          ای بـــه اسرار کبریـــــا محرم

هست در پردۀ کســاء   رازی          راز بکشا  ز  پـــــردۀ  مبــــهم

چیست فضل جلوس و مجمع ما        نـــزد پروردگار فضل و  کـــرم

پس چنیـــن گفت سرور کونین         هـــم بدان گفتـــه یاد  کرد  قسم

بـــه خدایی که کرده مبعوثــــم         داده بــر انبیـــــاء  مقام   قـــــدم

که به هر محفل از محافل اَرَض      بنشیننـــد  عـــــدۀ  بـــــا  هــــــم

بود آن جــــمع از موالـــی ما         مخلص آل   مـــن  بــــه  نحواتـم

نقل این قصه نقـلشان باشـــد         همـــه بــر یاد   ما   زنند چـــو دم

رحمـــت ایــزدی نـزول کنــــد         لطف بر شــاملین  شــــود   توأم

جنس عصیان و بحر رحمت حق      در  ترازوی عفو   قطره  و بـــم

فوج، فوج ملــک فرود آینــد          بــزم   را  صف زنند همچو  خدم

بهرشان عفو و مغفرت خواهند      از  در  لــطف  خالـــق  اعـــظــم

متفرق شوند چـــون ز جلوس        بر  کف  هر  یکی  ز  عفو  رقــم

گر ندامت بود به هر مجـــلس        لَیسَ  فی ذالِکَ  الجُلُوس     نَــدَم

ختم فرمود چون که گفتۀ خویش     آنکه  بر  جملۀ  انبیاء    خاتــــم

گفت پس باب علم مصطفـــوی        حیـــدر  آن  پیشوای  هر   اعلم

که ز حق باز فیض یاب شدیم         همره   دوستان  به  رب  حَــرَم

فیض یعنی نوشته کلــک ازل         نقش  عنوان  خط  لوح  و  قلــم

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا

 

 

 


بند دهم

باعث الکون شافع العرصات           نور توحیــــد کاشف الظــلمات

عقل کل قطب مرکـــز پـــرکار           مصحــــف کامــل همه آیـــات

علت هستی وجـــود نخـــست           جامع الجمع و مجمع الحسنات

سید الکاینات  با.............             و علی الخلق قبلــــة الطاعات

حمد مطلق محمَّـــــد محمود            چـــــهرۀ لایــــــزال را مـــرآت

اصلِ ایمان صلات و اصل صلات      هست بر آل پاکِ او صـــلوات

با علــــی راز را مکرر کرد            بــــاز فرمود از پــــــــــی اثبات

که قسم می خورم به آنکه بحق       داد بر من نبــــوَّت از برکــات

داد از جمله انبیـاء بر مـــن            خاتمیت که بود فوق صـــفات

کرد پس رتبۀ کتـــــاب مــرا            فوق انجیل و ناسخ تـــــورات

که به هر محفلی ذکر شــود           این حدیث فضــایل الســـــادات

با همان شرط ها که گفتیم پیش       فَـــمِنَ الله یَــــرفَعُ الدَّرَجــــات

نبود هیچ صــاحب همَّتـــــی            یا که مغموم لطمه و صدمات

مگر از مرحمت نماید رفع            آن اجابـــت کننــــدۀ دعـــــوات

یا طلب گار حاجت مشروع            کندش چاره قاضی الحــــاجات

گفت پس پیشوای اهل یقین           مرتضی فرد سابق الخیــــرات

این زمان فایض و سعید شدیم       تا به یوم القیام از این آفــــات

به خـــدا دوستان ما گشتند           فایض الفیض در حیات و ممات

عاقبت نور غیب را به ظهور        شد یمانی کساء عجب مشکوات

گر بود گوش حق شنو شنود         از هــــمه کاینــــات این کلمات

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا

 

 

 


بند یازده

الغرض هست و بود از این پنج است      نور غیب و شهود از این پنج است

عشق کنـــز خفی بــــراب ظهـــــــور       ســـــرود و دود از ایــــن پـنج است

واجـــد شرط واجــــــب و ممکــــــن       هر چه باشد وجود از این پنج است

عالم از بحر جود شد مــــوجـــــــود         جــــنبش بحر جود از این پنج است

در صفــــــات مقـــیـــــد و مطلـــــق          مد و جزر و حدود از این پنج است

سیر تکمیــــل کایـــــنات بـــه قوس           در نزول و صعود از این پنج است

باب گنــــــجینـــــۀ مشیـــــــــــت را          قفل و فتح و گشود از این پنج است

فوق ایوان لامــــکان و مکــــــان            سایه بان و عهود از این پنج است

نـــــور را در تنــــــازع ظلمـــــــت            پشت بان و جنود از این پنج  است

آدم خاکـــــی  و سجـــود مَلَــــــک            ما یصـــح السجود از این پنج است

رجــــم و مردود گشت دیو رجیـــم            که به معنی حسود از این پنج است

ساخت دوزخ خدا بـــرآن جــــمعی            که کفــــور و کنود از این پنج است

بـــــر شقی و سعیــد، جنــت و نار           امـــر یـــوم الخلود از این پنج است

بین ناســـوت و درگـــه لاهـــــوت           شرط وعقد وعهود از این پنج است

در ره صــلح خالــق و مخلــــوق            وفـــــد گاه و فــــود از این پنج است

ماسوی الله بـــه کسوت تکویــن             در قیــــام و قـــعود ازاین پنج است

نگسلد نسج دیــــن وحبل متیـــن             که ورا تار و پــود از این پنج است

زهق الباطل است و جاء الحــق             جیش حق را فزود از این پنج است

با ملایک خـــــدای را همه وقت             راز و گفت و شنود از این پنج است

جشن توحیـــــد بود زیـــر کساء           زان سبب این سرود از این پنج است

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا

 

 

 


بند دوازده

یا الــــه المهیمــــــن التــــواب               ربنــــا یــــا مفـــــــتح الابــــــــواب

اَنـــــتَ کـــــَهفَمی بِکُلِّ حادِثـــَةٍ                حسبنــــــا رَبَّنــــــا مِن الاربــــــاب

ای خدا ما همه گـدای توایــــم                 حلقه بر در به انـــتظار جــــــواب

نکند عَفوت از تــــــدارک مــا                 کشستزار عمل شده است خــراب

کَرَمَت چون که هست عذر پذیر               فارحم العبـــد من الیـــــه انـــــاب

عرض حالی است ما غریبان را          پر جنابت کنون چه شیخ و چه شاب

لایـق درگه غنـــای تـــتو نیست                هدیــــۀ تا کنیـــــم کسب ثـــــواب

جز ولا و محبت ایـــــن پـــــنج                 کـز کساء برجبین گرفته نقــــاب

می دهیمت قسم بـــه دنــــدانی                در اُحُد شد بـه سنگ کینه مصاب

یا به آن معجری که در وصفش             نقــش امکان بود خطی ز کتـــــاب

حق فرقی که شد ز خونش سرخ             دامــن ذوالجـــــلال در محـــــراب

حرمت کنز را ز قــلب حســــن                که شد از شعله های زهر کبـاب

به حسین که شد برون از کون               سوی توحیـــد کرد پا به رکـــــاب

بحر وحدت  ز نحــر حلقومـــش               مات و لرزان بماند همچو حبـاب

ان تصــلی صَـــلَواتک الــــدایم                بِنَبــــــــی وَ آلـــــــــِه الاطیـــــاب

بعدازاین ذکرخاص عرض دعا است           حق کشتی مجمــع الاقطـــــاب

جملۀ دوستـــان و بلخــــــی را               از غم و موج فتنه ها در یـــــاب

ساز ما را ز خیـــل حـــزب الله                پس ظفر ده بـــه جملۀ احـــزاب

پنج کس را سه وقت حاضر کن              در دم مرگ و قبر و روز حساب

ما و دیدار دوست در همه حال                 زاهد و حور و جنت و اعنـــاب

در جنان هم چو رویشان بینیم                  همه با هم چنین کنیم خطــــاب

صفت از ذات حق چو نیست جدا

پس  به  زیر  کساء که بود خدا

نوع مطلب : ادعیه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 18 شهریور 1396 08:53 ق.ظ
I am in fact thankful to the owner of this site who has shared
this fantastic article at at this time.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:20 ق.ظ
Wow! In the end I got a website from where I be capable of really take valuable
facts concerning my study and knowledge.
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:43 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this website is
in fact pleasant.
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:24 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back later.
Many thanks
شنبه 7 مرداد 1396 08:47 ب.ظ
It's awesome for me to have a site, which is helpful for my experience.

thanks admin
جمعه 6 مرداد 1396 09:29 ب.ظ
Hi there to all, it's really a fastidious for me
to pay a quick visit this site, it contains precious Information.
جمعه 6 مرداد 1396 08:08 ق.ظ
I do believe all the ideas you've introduced to your post.
They are really convincing and can certainly work.
Nonetheless, the posts are very short for
starters. May just you please prolong them
a little from next time? Thank you for the post.
پنجشنبه 29 تیر 1396 07:46 ق.ظ
Great post. I will be going through a few of these
issues as well..
یکشنبه 18 تیر 1396 06:03 ب.ظ
We stumbled over here different website and thought I should check things out.
I like what I see so now i am following you.
Look forward to exploring your web page repeatedly.
یکشنبه 11 تیر 1396 11:36 ق.ظ
There's certainly a great deal to find out about this issue.
I like all of the points you have made.
دوشنبه 22 خرداد 1396 06:01 ق.ظ
I have been reading out many of your stories
and i can state pretty clever stuff. I will make sure to bookmark
your site.
یکشنبه 21 خرداد 1396 10:17 ق.ظ
I know this website offers quality based articles and other stuff, is there any other web page which provides these things in quality?
چهارشنبه 3 خرداد 1396 06:25 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you
wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that,
this is excellent blog. A fantastic read. I will definitely be back.
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 06:32 ب.ظ
I think this is one of the most significant information for me.
And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is
perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers
چهارشنبه 30 فروردین 1396 09:27 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?
جمعه 25 فروردین 1396 06:49 ب.ظ
Remarkable! Its genuinely awesome post, I have got much clear idea about from this post.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:56 ق.ظ
I know this website gives quality dependent content and additional data, is there any other web page which presents these stuff
in quality?
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:26 ق.ظ
This is really fascinating, You're an overly skilled
blogger. I have joined your feed and stay up for in the hunt for more of your fantastic post.
Also, I've shared your site in my social networks
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:37 ب.ظ
Thanks on your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you could be a great author.I will make certain to
bookmark your blog and definitely will come back sometime soon. I want
to encourage continue your great writing, have a nice holiday weekend!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اشعار آئینی شاعران اهل بیت عصمت و طهارت
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : محمدعلی صنیعی
نویسندگان
نظرسنجی
این وبلاگ راچطور ارزیابی می نمائید؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :