تبلیغات
اشعار آئینی شاعران اهل بیت عصمت و طهارت - رساله حقوقی امام سجادعلیه السلام
 

 رساله حقوقی امام سجادعلیه السلام

1- حق خداوند:

اما برزگترین حق خداوند این است که او را بپرستی و چیزی را شریکش نسازی ، پس اگر از روی اخلاص چنین کردی ، خداوند تضمین کرده که امر دنیا وآخرت تورا کفایت کند وآنچه را که از آن دو بخواهی برایت نگهدارد.

__________________________________________

حقوق اعضای بدن

2- حقوق اعضای بدن :

اما حق نفست ]خودت [این است که آنرا کاملا" در اطاعت خداوند بگماری وحق زبان و گوشت ،چشمت ، دست، پا، شکم واندام تناسلیت را بپردازی و در این مورد از خدا یاری بجوئی ، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه خداوند.

3- حق زبان :

اما حق زبانت این است که با خودداری از ناسزا ودشنام ، حرمتش را نگهداری و به گفتار نیک عادتش دهی و موءدبش داری وآنرا در کام گیری ، مگر در مواقع نیاز وآنجائی که منفعت دنیوی و اخروی در کار باشد، از پرگوئی ویاوه گوئی که در حقیقت کم فایده و یا اصلا" بی فایده است و در عین حال از ضرر وضیانش در امان نیستی ، حفظش کنی . زبان در حقیقت گواه وشاهد بر"خردمندی "انسان است واراستگی انسان خردمند به زینت عقل ونیک گفتاری اوست ، وهیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند بزرگ وبلند مرتبه .

4- حق گوش :

واما حق گوش این است که آنرا از اینکه راهی برای دلت باشد ببندی ، مگر برای خبر خوبی که در دلت خیر پدید آورد یا خلق نیکوئی را نصیبت کند؛ زیرا گوش دروازه دل است و هرنوع معنای خوب یا بدی را به آن می رساند ، وهیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه خداوند.

5- حق چشم :

اما حق چشم این است که آنرا ار چیزی که بر تو حلال نیست ، ببندی ، مبتذل و هرزه اش نسازی}چشمت را ییند{مگر آنجا که عبرت آور است وموجب بینائی تو گردد ویا به وسیله ی آن از دانشی بهره مند شوی ؛ زیرا چشم دروازه ی عبرت آموزی است .

6- حق پاها:

اما حق پا هایت این است که به وسیله ی آنها به محلی که حلال نیست ، گام ننهی وبه راهی که موجب خوار شدن " رهرو" و"رونده " است پا نگذاری ؛ زیرا پاها تو را حمل می کنند و تو را به راه دین می برند و پیش می اندازند ، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.

7- حق دستها :

 اما حق دستها این است که آنرا بسوی چیزی که برتو حلال نیست ، دراز نکنی ، تا به دست اندازی بدان ، به مجازات الهی در آخرت و سرزنش و ملامت مردم در دنیا گرفتار نشوی و باید آنرا نسبت به واجبات خداوند و نبندی ؛ بلکه باید دستت را محترم شمرده و از ارتکاب محرمات باز داری اش و همچنین آن را در کارهائی که خداوند آنها را بر تو واجب نکرده ]مستحبات [به کار اندازی و چون دست تو دراین دنیا از حرام باز ایستاد و خود را گرامی داشت و با عقل پیش رفت در آخرت ثواب خوب برای او واجب است ، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.

8- حق شکم :

اما حق شکم این است که آن را ظرف حرام – کم یا زیاد- نسازی ، و از حلال هم به اندازه استفاده کنی ؛ از حد تقویت بدن به حدشکم بارگی نرسانی و هنگام گرسنگی و تشنگی به یادش باشی . سیری بی اندازه تنبلی وکسالت می آورد که در نتیجه انسان از کارهای نیک باز می ماند. هر نوشیدنی که موجب مستی شود ، جهل و نادانی و بی مروتی را در پی دارد، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.

9- حق اندام تناسلی :

اما حق اندام تناسلی این است که آن را از چیزی که بر تو حلال نیست بازداری و با چشم پوشی از نامحرمان به آن کمک کنی ؛ زیرا چشم پوشی بهترین یاوران است ؛همچنین میتوانی برای کمک رسانی به آن از زیادی یاد مرگ و تهدید به عذاب خداوند و ترساندن او از خدا یاری بجوئی ؛ چرا که عصمت و پاکدامنی و تائید از طرف خداوند است ، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه خداوند.

_________________________________________

حقوق عبادات

  

10- حق نماز :

اما حق نماز این است که بدانی نماز ، روی آوردن به درگاه خداست و تو در حال نماز مقابل خداوند ایستاده ای ؛ حال اگر بر این مطلب آگاه باشی خود را شایسته می بینی که همچون بنده ای خوار، مشتاق ، بیمناک ، امیدوار، نیازمند ونالان در برابرش بایستی و در حال ارامش و سرافکندگی و فروتنی همه جانبه ، او رابزرگ داری و از جان ودل با او راز و نیاز کنی و از او بخواهی تا تو را از زیر بار خطاهائی که تو را در برگرفته اند و گناهانی که نابودت می کنند ،آزاد نماید ، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه خداوند.

11- حق روزه :

اما حق روزه این است که بدانی روزه پرده ای است که خداوند بر زبان ، چشم ، گوش ، اندام تناسلی ، و شکمت افکنده تا تو را از آتش بپوشاند . در حدیث آمده اس :" روزه سپری است در برابر آتش دوزخ " پس اگر اندامهایت در این پرده جای گیرند، امید مصونیت برای تو هست و اگر آنها را رها کردی و پرده را بالا زدی که هر چه بخواهند ، بکنند و به صحنه های شهوت انگیز سر بزنند و از حد تقوای الهی بیرون روند ، در امام نخواهی بود؛ چون ممکن است آن پرده دریده شود و تو در معرض عذاب خداوند قرار بگیری ، هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه خداوند.

12- حق صدقه :

اما حق صدقه این اسنت که بدانی این صدقه ، " پس انداز" توست نزد پروردگارت و امانتی است که نیاز به گواه و شاهد ندارد ؛ اگر این مطلب را بدانی ، به آنچه که در پنهان به امانت می سپاری نسبت به آنچه که آشکارا به امانت می نهی ، اطمینان بیشتری خواهی داشت ؛ بنابراین سزاوار است آنچه را که قصد داری آشکارا به امانت نهی در نهان به خداوند بسپاری که در هر حال رازی نهفته میان تو و او می باشد. در این امانتی که به او می سپاری مبادا از گوشها و چشم ها به عنوان شاهد وگواه مددگیری ، گوئی که به این گواهان بیشتر از خود او اطمینان داشته و در باز پس گیری امانتت به او اعتماد نداری . سپس مواظب باش بر کسی که صدقه می دهی منت ننهی ؛ چرا که صدقه را بخاطر خودت می پردازی ، حال اگر منت نهی ، در امان نیستی و به سرنوشت همان کس دچار شوی که بر او منت نهاده ای؛زیرا این نشانه ای است که توصدقه را برای خودت نخواسته ای ؛ چه اگر چنین بود هرگز منت نمی نهادی ، و هیچ نیروئی نیست مگر از جانب خداوند.

- حق قربانی :

اما  حق قربانی این است که آن را فقط به اخلاص و برای پروردگارت به جای آوری و باید تنها قصد تو جلب رحمت و قبول او باشد ، نه جلب نظر مردم . اگر این گونه باشی ، نه خود را به سختی انداخته ای و نه ریا کرده ای و فقط به خاطر رضای خدا انجام داده ای . بدان ، خداوند را به آنچه که آسان است می توان خواست ، نه با آنچه که دشوار است ؛ چه او نیز از بندگان خود تکالیف ساده و آسان خواسته ، نه تکلیف دشوار. سزاوار است خاضع بوده واز خان منشی بپرهیزی ؛ زیرا خان منشان متحمل زحمت وهزینه ی فراوان می شوند، ولی فروتنی و درویش ماّابی ، زحمت و تکلف ندارد، بلکه مطابق سرنوشت و فطرت آدمی زندگی می کنند، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.

__________________________________________

حقوق رهبران وسرپرستان :

14- حق رهبر سیاسی :

اما حق رهبر سیاسی و حکومتی تو این است که بدانی ، تو وسیله آزمایش او قرار گرفته ای و او هم به خاطر سلطه ای که خداوند به او داده ، گرفتار تو شده است . دیگر اینکه تو باید خیر خواه او باشی و با او درگیر نشوی ؛ چه دست او نسبت به تو بازتر است و امکان دارد سبب تباهی او و خودت گردی . تازمانی که به تو و دینت زیانی نرسانده ، برای جلب نظرش ، فروتن باش و نرمی را پیشه ی خود ساز و در این باره از خداوند یاری بجوی و با او دشمنی و ستیز مکن ؛ زیرا در این صورت به او و خودت ناسپاسی کرده و خود را در معرض خشم او قرار داده ای و مقدمات هلاکتت به دست او را فراهم نموده ای ، در نتیجه در ضرر زدن به خودت و آنچه که بر سرت می آید ، شریک و کمک کار او می باشی ، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.

15- حق استاد:

اما حق سرپرست علمی تو این است که او را بزرگ داری و مجلس او را محترم شماری و سخنانش را گوش فرادهی و روی دلت را به جانب او کنی و با سپردن عقل و اندیشه ، او را در آنچه که به آن نیازمندی یاری کنی تا بیاموزدت . باید به او دل سپرده و با ترک لذت ها و کم کردن تمایلات نفسانی چشم بر او بدوزی و بدانی که هر آنچه از او می آموزی موظف هستی آن را به عنوان رسالتت به دیگران نیز برسانی و باید این رسالت را بخوبی انجام دهی و در ادای این وظیفه ، به او خیانت نورزی و به خوبی از عهده ی آن برآئی ، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.

 

۱۶- حق مالک وآقا:

اما حق مالک و سرپرست تو همانند رهبر حکومتی توست ، با این تفاوت که سرپرست تو، اختیارات بیشتری نسبت به تو دارد. باید سرپرست خود را در هر چیزی – کم یا زیاد- اطاعت کنی مگر آنجا که به واسطه ی اطاعت او بر " حق خداوند" لطمه ای وارد شود و مانع از ادای حق واجب خدا و مردم گردد که در این صورت ، پس از ادای حقوق الهی و حق مردم ، نوبت به حقوق سرپرست می رسد و آنگاه به حقوق او می توان پرداخت ، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.

_______________________________________

حقوق زیر دستان :

 

 

17- حقوق زیر دست حکومتی :

اما حقوق رعیت تحت سلطه ات این است که بدانی آنان را بوسیله ی قدرت و توانت رعیت خود ساخته ای و ایشان نیز به جهت ضعف و زبونی زیر دست و رعیت تو گشته اند ؛ پس سزاوار است کسی که ناتوانی و خواریش تو را ]از هرشری[کفایت کرده ، تا آنجا که او را زیر دست تو نموده و دستوراتت را آنچنان در آنان نافذ ساخته که قادر به سرپیچی از تو نمی باشد و هر جا که از تو به ستوه ایند فریادرسی ندارند، و چقدر شایسته است که این عزت و نیروی خدادادی را که با آن پیروز شده ای شکر گزار باشی ؛ هر کس که شکر خدای را به جای آرد خداوند بر نعمتی که او را بهرمند ساخته ، بیفزاید ، و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.

18- حق شاگردان :

اما حق زیر دستان علمی ، این است که بدانی ، خداوند در آن علم که به تو بخشیده و گنجینه ی حکمتی که به تو ارزانی داشته و تو را قیم و سرپرست ایشان ساخته است ؛ پس چنانچه در این ماموریتی که خداوند به تو داده به خوبی عمل نمودی و در برپا داشتن آن وظیفه ، صابر و شکیبا باشی همانند خزانه داری مهربان و خیر خواه مانند مولا به بنده هایش ، و همچون خزانه داری که چون فرد نیازمندی را ببیند از اموال تحت اختیارش به او می دهد و صابر و شکیبا باشی ؛ در این صورت تو سرپرستی بیدار و هوشیار خواهی و برای این کار خادمی هستی و گرنه رفتار تو با خداوند خائنانه بود ؛ و با خلق او ستمکارانه می باشد و با این رفتار خواهان سلب آن نعمت الهی و خواستار رفتار قاهرانه ی خداوند شده ای.

19- حق همسر :

. اما حق همسرت این است که بدانی خدای عز وجل او را ما یه ی ارامش تو و راحتی  و همدم و پرستار تو ساخته ، و نیز باید هر کدامتان به شکرانه ی وجود همسرش خدا را شکر گوید، و بداند که این نعمتی از جانب خدا است و واجب است که با این نعمت خدا خوشرفتاری کند ، و او را احترام دارد ، و با او بسازد و ملایمت کند. هر چند که حق تو بر زن سنگین تر، و طاعتت در هر چه خوش داری یا نمی پسندی بر او لازم است تا آنجا که گناه نباشد ، ولی با وی مهربانی کردن و انس گرفتن حق او است . او در صورتی مایه ی آرامش خواهد بود که کامجوئی و لذتی که ناچار به انجام آن است رعایت شود ، و این حق بزرگی است و هیچ نیروئی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : اخلاق واندرز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 8 مرداد 1396 09:44 ب.ظ
Wow, amazing blog structure! How long have you been running a
blog for? you made blogging glance easy. The whole glance of your
web site is excellent, let alone the content material!
جمعه 6 مرداد 1396 07:10 ب.ظ
Great article. I am experiencing some of these issues
as well..
جمعه 6 مرداد 1396 08:36 ق.ظ
Your means of describing everything in this post is in fact good, all be capable
of effortlessly understand it, Thanks a lot.
شنبه 31 تیر 1396 09:18 ب.ظ
I don't know if it's just me or if perhaps everyone else encountering issues with your website.
It appears as though some of the written text within your posts
are running off the screen. Can somebody else please provide
feedback and let me know if this is happening to them too?
This may be a issue with my web browser because I've had this happen before.

Many thanks
شنبه 10 تیر 1396 04:18 ق.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
Also, I have shared your site in my social networks!
جمعه 26 خرداد 1396 09:51 ب.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on sites
I stumbleupon every day. It's always interesting to read through content
from other authors and practice something from other sites.
سه شنبه 2 خرداد 1396 02:47 ب.ظ
After looking at a few of the blog posts on your site, I seriously
appreciate your technique of blogging. I added it to my bookmark website
list and will be checking back soon. Take a look at my website too and tell me how you feel.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:09 ق.ظ
I quite like looking through an article that can make people think.
Also, thanks for allowing me to comment!
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 08:09 ب.ظ
This article gives clear idea for the new people of blogging, that genuinely how to do blogging and site-building.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 07:49 ق.ظ
Touche. Outstanding arguments. Keep up the great work.
یکشنبه 27 فروردین 1396 12:59 ب.ظ
Appreciation to my father who told me regarding this weblog,
this web site is genuinely remarkable.
جمعه 25 فروردین 1396 05:29 ب.ظ
you are really a good webmaster. The website loading velocity is incredible.
It seems that you're doing any unique trick. Also, The
contents are masterwork. you've done a excellent task on this subject!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:17 ب.ظ
Hi, of course this post is really pleasant and I have learned lot of things from it about blogging.

thanks.
شنبه 12 فروردین 1396 03:02 ب.ظ
You're so awesome! I do not believe I have read a single thing like this before.
So nice to discover another person with original thoughts on this topic.
Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that's needed on the web,
someone with a little originality!
شنبه 5 آذر 1384 11:11 ق.ظ
سلام . کارتون عالی . امیدوارم همیشه در پناه خدا پیروز و موفق باشید .خدا نگهدار
پنجشنبه 12 آبان 1384 05:11 ق.ظ
میشام اگر هم شما و بقیه دوستان به سایت من سر بزنید و عضو بشید باعث افتخاره .. این سایت شامل جدید ترین فیلم ها و البوم های موزیک و ویدو و سافت ور های جدید برای مبایل از جمله رینگتنز و همچنین شامل انجمن/چت .در آخر خواهشمند هستم که این سایت رو به بقیه هم وطن های عزیز مرّفی کنید تا اونا هم بتونند از سرویس رایگان این سایت بهره ببرند.سپاس از وقت گرامیتون.نکیسا www.iraneman.org
http://www.iraneman.org/images/tabligh.swf
پنجشنبه 12 آبان 1384 05:11 ق.ظ
http://mahdybabaei.blogsky.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اشعار آئینی شاعران اهل بیت عصمت و طهارت
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : محمدعلی صنیعی
نویسندگان
نظرسنجی
این وبلاگ راچطور ارزیابی می نمائید؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :